POL DEU ENG

Pierwszy przetarg na dokumentację i nadzory

aktualizacja: 2015-07-13
Liczba odwiedzin: 1120

Szanowni Państwo!

W dniu 27 kwietnia tego roku Właściciel kościoła garnizonowego św. Elżbiety we Wrocławiu (RZI) ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na rekonstrukcję empory organowej wraz z  infrastrukturą i robotami towarzyszącymi w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem robót i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego. Fundacja postanowiła przystąpić do tego przetargu. Przed złożeniem oferty dnia 8 maja wystosowano wniosek do RZI o udostępnienie materiałów wymienionych w ogłoszeniu postępowania oraz wniosek o przedłużenie terminu składania ofert w  związku z koniecznością ich rozpatrzenia. Oba wnioski rozpatrzono odmownie. Mimo tej sytuacji Fundacja przygotowała kompleksową ofertę, którą złożono terminowo dnia 14 maja. Założono przy tym, że posiadana przez Prezesa Zarządu Fundacji wiedza i doświadczenie zdobyte przez minione dziesięć lat a także znakomite referencje podwykonawcy (Pracownia Autorska dr inż. arch. Macieja Małachowicza we Wrocławiu) - będą wystarczające wobec wymagań zamówienia. Prezes Zarządu uczestniczył w otwarciu ofert, na którym podano do publicznej wiadomości, że: a) Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 300 tyś. zł. b) Do przetargu zgłoszono łącznie dwie oferty: oferta nr 1, złożona przez firmę PROBUD ze Szczecina z kwotą 176 tyś zł. oraz oferta nr 2 złożona przez Fundację z kwotą 281 tyś. zł. Oferta konkurencyjna została poddania badaniu przez Zarząd Fundacji i kancelarię prawną, z której pomocy Fundacja skorzystała. W ocenie sprawdzających oferta przeciwna była obarczona kilkoma wadami, w tym taką, która uzasadniała oddalenie jej bez rozpatrzenia. Stosowne wnioski do RZI w tej sprawie złożono dnia 22 maja. Dnia 29 maja RZI przekazało informację, że przetarg wygrała Fundacja, której oferta zyskała 87,23 pkt. Natomiast oferta przeciwna (uznana jako ważna!), której wartość po skorygowaniu błędów rachunkowych została zaktualizowana na kwotę 236 tyś. 160 zł, ze względu na zadeklarowany maksymalny termin realizacji - uzyskała 80,00 pkt. Pomimo tego już 2 czerwca Zamawiający - po dokonaniu samokontroli w zakresie przygotowania i przeprowadzenia całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - unieważnił je, ponieważ obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w uzasadnieniu podał, że: „nie udostępnił publicznie Wykonawcom dokumentów, które miały zasadnicze znaczenie dla przygotowania oferty, nie doprecyzował również zakresu zamówienia w części dotyczącej Przedprojektu budowy organów jak i w zakresie przewidywanej balustrady empory organowej” (sic!). Wobec tego stanu rzeczy Fundacja dnia 12 czerwca złożyła do zamawiającego wniosek o zwrot kosztów przygotowania oferty w kwocie 712,17 zł. i powiadomienie Fundacji o wszczęciu kolejnego postępowania w tej sprawie. (...)

Zarząd Fundacji

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl