POL DEU ENG

Ogłoszenie o Likwidacji Fundacji

aktualizacja: 2020-08-26
Liczba odwiedzin: 454

Likwidator "FUNDACJI OPUS ORGANI" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 75/77, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000215094, zawiadamia, że w dniu 2.01.2020 r. podjęta została uchwała Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji, w związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. od 26 marca 2020) zgłosili swoje wierzytelności.

Ponadto podaje się do wiadomości, iż w dniu 26.01.2020 r. został złożony wniosek do Prezydenta Wrocławia o przyjęcie przez Gminę Wrocław majątku Fundacji na rzecz realizowanego obecnie zadania Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. W tym samym dniu złożono także wniosek do Proboszcza Parafii w Piekarach w gminie Udanin o przyjęcie przez Parafię odrębnego funduszu celowego na rzecz tamtejszych organów piszczałkowych. Termin na wniesienie woli przyjęcia darowizn przez każdego z beneficjentów upływa dnia 10 czerwca 2020 roku. W przypadku braku aprobaty – środki te, pomimo wyraźnie zakreślonego celu, zostaną przekazane na rzecz jednej lub więcej działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych zgodnie z § 22 Statutu Fundacji.

Do dnia 26 marca 2020 Fundacja nie uzyskała woli przyjęcia tych funduszy przez wskazanych wyżej Beneficjentów.

Przypomnienie najważniejszych okoliczności z historii Fundacji:

 1. Listopad 2003 roku: pierwsze spotkanie inicjatorów odbudowy organów na plebanii Parafii Garnizonowej we Wrocławiu. Powołanie jednego z nich na stanowisko organisty Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu. Powołanie Fundacji na rzecz odbudowy organów w kościele garnizonowym we Wrocławiu.

 2. 18 sierpnia 2004 – rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym: formalne rozpoczęcie działalności. Siedziba Fundacji była od tego czasu ulokowana przy Parafii garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu za przyzwoleniem każdego kolejnego Proboszcza Parafii garnizonowej, który przyjmował jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji. Kościół garnizonowy w omawianym okresie stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony RP reprezentowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu (jednostka wojskowa). Fundacja nie miała nigdy pisemnej umowy z Parafią garnizonową ani żadną inną jednostką wojskową, która by ustalała zasady jej funkcjonowania. Jedynie personalny udział Proboszcza Parafii Garnizonowej w organie nadzoru Fundacji i jego przyzwolenie na działalność Fundacji stanowiło podstawę dla wskazania adresu Parafii jako siedziby Fundacji, i ulokowania tam archiwum Fundacji oraz przestrzeni do podejmowania prac biurowych. Istotne jest również to, że Prezes Zarządu Fundacji był jednocześnie organistą i kantorem w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu.

 3. 2005 – 2007: Fundacja powołała Honorowy Komitet Odbudowy Organów, do którego przystąpili: Minister Obrony Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biskup Polowego Wojska Polskiego, Prezydent Wrocławia. Przedstawiciele tych Instytucji objęli dzieło Odbudowy Organów swym patronatem.

 4. Listopad 2005 – Fundacja zorganizowała Międzynarodową konferencję naukową w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia pt. „Odbudowa Organów w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu”, Prezes Fundacji przeprowadził kwerendę naukową na terenie Niemiec i Szwecji.

 5. 2006 – opracowanie szczegółowej koncepcji odbudowy organów, rozpoczęcie działalności promującej odbudowę organów (m.in. poprzez cykl Koncertów Ziemi Wrocławskiej organizowany na koszt Starostwa Powiatu Wrocławskiego oraz samorządów lokalnych w latach 2005-2013), wydanie publikacji po-konferencyjnej współfinansowanej przez Urząd Miejski Wrocławia.

 6. 6 kwietnia 2006: spotkanie z Prezydentem Wrocławia: powołanie Komisji do spraw odbudowy organów przy Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz faktyczne przejęcie inicjatywy w sprawie odbudowy organów kościoła garnizonowego przez tę komisję. Fundacja dysponowała Magistratowi potrzebną pomoc merytoryczną i materiałową (dokumentacja).

 7. 2007-2009 – dalsza współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia: udział Prezesa Fundacji w pracach komisji roboczej w celu opracowania dokumentacji przetargowej oraz naukowej i technicznej związanej z odbudową wielkich organów kościoła garnizonowego.

 8. 2008-2011 – Działania Fundacji w sprawie restytucji organów chórowych Caspariniego do kościoła św. Elżbiety.

 9. 2011-2014 – Wznowienie współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia w perspektywie przygotowań do roku 2016, w którym Wrocław Został Europejską Stolicą Kultury: udział Prezesa Fundacji w pracach komisji roboczej oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”. Zamówienie publiczne zostało unieważnione 27 marca 2014 co jednocześnie zakończyło cykl współpracy Fundacji i jej Prezesa z Urzędem Miejskim Wrocławia. W związku z tym przetargiem, w roku 2012 na zlecenie Proboszcza Parafii Garnizonowej, w porozumieniu z Magistratem, Fundacja przygotowała dokumentację aplikacyjną oraz zamówiła usługi konsultacyjne w ramach starania o dofinansowanie zadania odbudowy organów z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009–2014.

 10. sierpień 2012 - cele statutowe Fundacji zostały rozszerzone o możliwość realizacji nowych zadań w związku z pogłębiającą się marginalizacją Fundacji i brakiem formalnych podstaw do bezpośredniej realizacji jej głównego celu jakim była Odbudowa Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. W tym nurcie, w latach 2012 – 2017 podjęto próbę realizacji dwóch zadań: remontu organów Parafii w Jordanowie Śląskim oraz remontu organów Parafii w Piekarach k. Udanina. Na potrzeby tej działalności założono wyodrębnione fundusze celowe. Z obu tych zadań Fundacja ostatecznie zrezygnowała z powodu niewystarczających środków finansowych. Działalność ta nie naruszyła jednak funduszu podstawowego związanego z Odbudową Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu.

 11. 2014 – Prezes Fundacji ubiegał się bezskutecznie o zgodę na realizację przez Fundację pierwszego etapu odbudowy organów tj rekonstrukcję empory organowej. Fundacja uzyskała jednak wiadomość, że zadanie to zostanie zrealizowane bezpośrednio przez właściwą jednostkę wojskową. Rola Fundacji została ograniczona wyłącznie do kooperacji z Parafią w celu udostępnienia jednostce wojskowej stosownych materiałów merytorycznych.

 12. Dnia 27 kwietnia 2015 roku Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu ogłosił zamówienie publiczne pt. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na rekonstrukcję empory organowej wraz z infrastrukturą i robotami towarzyszącymi w kościele garnizonowym we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem robót i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego - zadanie 21268”. Fundacja przystąpiła do tego postępowania i wygrała przetarg. Jednakże wkrótce potem przetarg został unieważniony z  przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Odmówiono Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu oraz zignorowano wniosek o zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania w tej sprawie.

 13. Dnia 29 czerwca 2015 roku Proboszcz Parafii garnizonowej, przy poparciu swoich przełożonych, przedstawił na piśmie krytyczną ocenę Fundacji za okres pierwszych dziesięciu lat jej działalności, podważył sens jej istnienia, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej a  także anulował adres Parafii jako siedziby Fundacji. W lipcu 2015 w trybie pilnym nastąpiła zmiana siedziby Fundacji oraz przeniesienie jej dobytku. W sierpniu 2015 gremia statutowe Fundacji wystosowały odpowiedź do Proboszcza Parafii oraz prośbę o spotkanie wyjaśniające. Wniosek o spotkanie w tej sprawie skierowany do Biskupa Polowego WP dnia 8 września 2015 został odrzucony. Nie odniesiono się również do pisemnej opinii Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji, którą przedstawiono w tym wniosku.

 14. Od sierpnia 2015 roku Fundacja kontynuowała swoją działalność pod nowym adresem. Fundusz celowy dotyczący Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety został zdeponowany na oprocentowanej lokacie bankowej. Bieżąca obsługa Fundacji odbywała się na koszt Fundatorów i przy wsparciu wolontariatu Fundacji. Wobec zaistniałej sytuacji, Fundacja skupiła się na zakończeniu pozostałych otwartych zadań, niezwiązanych wprost z głównym celem statutowym.

 15. W latach 2015 - 2016 zorganizowano i przeprowadzono konferencję naukową pt. „Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności.”, w której udział wzięło 22 czynnych uczestników z Polski i Niemiec.

 16. W latach 2017 - 2018 prowadzono prace wydawnicze nad książką pt. „Organy Wrocławia”, którą zaprezentowano w kwietniu 2018 roku. Zawiera ona 20 artykułów popularnonaukowych, będących owocem wyżej wspomnianej konferencji naukowej. Wydawnictwo zaliczono do działań w ramach głównego zadania Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu.

 17. Od roku 2018 Zarząd Fundacji podejmował starania o przekazanie majątku dotyczącego Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety na rzecz głównego inwestora tego zadania, którym jest Gmina Wrocław. Pierwsze spotkanie w tej sprawie członkowie Zarządu Fundacji odbyli z Wiceprzewodniczącym komisji UMW ds. odbudowy organów w dniu 15 stycznia 2018 roku. Trzy dni później Urząd Miejski Wrocławia wystosował do Fundacji pouczenie o swojej roli w dziele Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety oraz o obostrzeniach związanych z prowadzeniem zbiórki publicznej na rzecz tego dzieła przez inne podmioty. Od tego dnia Fundacja nie prowadziła już zbiórki publicznej w związku z tym dziełem.

 18. W 2019: w styczniu Zarząd Fundacji podał się do dymisji. Nastąpiła wymiana szeregu pism, w których Fundacja kilkukrotnie zwracała się do różnych przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym: do Prezydenta Wrocławia, do Radnych Rady Miejskiej – z prośbą o umożliwienie przekazania darowizny od Fundacji (w postaci wszystkich celowych środków finansowych oraz majątku związanego z Odbudową Organów) na rzecz Gminy Wrocław. Jak dotąd – bezskutecznie. Rada Fundacji w dorocznym zebraniu, które odbyło się w czerwcu 2019 roku, podjęła uchwałę wzywającą Zarząd do zamknięcia Fundacji i przekazania jej majątku na rzecz Gminy Wrocław.

 19. W styczniu 2020 roku Zarząd Fundacji podjął uchwały: o likwidacji, o wyborze likwidatora oraz o przekazaniu majątku. Krajowy Rejestr Sądowy potwierdził ten akt wpisem do rejestru z dnia 6 marca 2020. Treść ostatniej uchwały (o przekazaniu majątku) jest następująca:

  • Przedmioty należące do inwentarza oraz zasoby magazynowe należy spieniężyć.

  • Majątek finansowy Fundacji należy przekazać zgodnie z przeznaczeniem, to jest:

   • Gminie Wrocław – w zakresie majątku dotyczącego Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu

   • Parafii w Piekarach w Gminie Udanin – w zakresie majątku dotyczącego remontu organów w tej parafii.

   po uzyskaniu co najmniej pisemnej aprobaty każdego z tych podmiotów.

  • Likwidator Fundacji zobowiązany jest do pisemnego poinformowania wyżej wymienionych podmiotów o postanowieniu niniejszej uchwały do dnia 31 stycznia 2020 oraz o przyznanym majątku. W przypadku gdy dany podmiot do dnia 10 czerwca 2020 nie przedstawi aprobaty dla przyjęcia przyznanych mu środków majątkowych – środki te należy przekazać na rzecz jednej lub więcej działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych zgodnie z § 22 Statutu Fundacji.

 skan uchwał o likwidacji w załączeniu:

uchwaly2020.zip (8MB)

W niżej załączonym pliku PDF zostało przedstawione szczegółowe rozliczenie wszystkich przychodów i wydatków Fundacji od początku jej istnienia do dnia 10 maja 2020 włącznie:

RozliczenieFundacjiFULL2.T.pdf (300 kB)

Do dnia 10 czerwca 2020 do Fundacji nie wpłynęła żadna odpowiedź ze strony Beneficjentów w sprawie wniosku o przyjęcie przez nich darowizny od Fundacji

 

Bogdan Andrzej Tabisz

Likwidator Fundacji.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl